1397/03/21 13:28
با حضور مسئولين ارشد استان،معاون اقتصادي استاندار مركزي و عموم مردم صورت گرفت ؛
برگزاري راهپيمايي روز جهاني قدس
با حضور مسئولین ارشد استان،معاون اقتصادي استاندار مركزي و عموم مردم اراک راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار شد.

با حضور مسئولین ارشد استان،معاون اقتصادي استاندار مركزي و عموم مردم اراک راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved