1398/03/02 13:19
جلسه تدوين پروژه هاي اختصاصي اقتصاد مقاومتي استان مركزي در سال ٩٨ برگزار شد
طي جلسه اي با حضور فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار مركزي،يادگاري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير ستاد اقتصاد مقاومتي استان،نعمتي مديركل هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري،نيكي ملكي مديركل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري و مسئولين مربوطه ، جلسه تدوين پروژه هاي اختصاصي اقتصاد مقاومتي استان مركزي در سال ٩٨ برگزار شد.

طي جلسه اي با حضور فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار مركزي،يادگاري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير ستاد اقتصاد مقاومتي استان،نعمتي مديركل هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري،نيكي ملكي مديركل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري و مسئولين مربوطه ، جلسه تدوين پروژه هاي اختصاصي اقتصاد مقاومتي استان مركزي در سال ٩٨ برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved