1398/06/20 12:51
ديدار سرپرست سازمان خصوصي سازي با معاون اقتصادي استاندار مركزي
خاني سرپرست سازمان خصوصي سازي در سفر به استان مرکزی با فرخی معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار مركزي دیدار و گفتگو نمود.

خاني سرپرست سازمان خصوصي سازي در سفر به استان مرکزی با فرخی معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار مركزي دیدار و گفتگو نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved