1398/06/30 09:55
سرپرست اداره كل پست استان مركزي معرفي شد
آيين تكريم و معارفه مدير كل پست استان مركزي با حضور فرخي معاون اقتصادي استاندار،قادري عضو هيئت مديره شركت ملي پست ، مديران كل مربوطه ، مسئولين و كاركنان اين اداره كل در اراك برگزار شد. در حاشيه اين آيين از خدمات محمدعلي چراغي مديركل سابق تقدير و محمد رضا عباسي به عنوان سرپرست معرفي شد.

آيين تكريم و معارفه مدير كل پست استان مركزي با حضور فرخي معاون اقتصادي استاندار،قادري عضو هيئت مديره شركت ملي پست ، مديران كل مربوطه ، مسئولين و كاركنان اين اداره كل در اراك برگزار شد.
در حاشيه اين آيين از خدمات محمدعلي چراغي مديركل سابق تقدير و محمد رضا عباسي به عنوان سرپرست معرفي شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved